Eseménynaptár

2019. június
HKSzCsPSzV
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

infoSINUS bejelentkezés

Felhasználó: Jelszó:

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

 

Az egyesület tagja:
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) választhat és választható az egyesület szerveibe;
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.


Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.


Az egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek Az egyesület célkitűzéseit elfogadják, alapszabályát megtartják.

 

Az egyesületi tagság formái:
a) alapító tag,
b) tiszteletbeli tag,
c) rendes tagság,
d) pártoló tagság.

 

Alapító tag:

Az egyesület alapszabályában Alapító tagként kerülnek kiemelésre azon személyek, akik elhatározták, hogy a célkitűzéseknek megfelelően létre kívánják hozni a PRO SINUS Sportegyesület. Az alapító tagok az egyesület tagjaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, külön figyelmet fordítanak az egyesület további tagjainak felkérésében, a tagjelölési eljárás lefolytatásában. Közreműködnek a tiszteletbeli tagok kiválasztásában, ennek érdekében az egyesület elnökségének javaslatot tesznek.

 

A rendes tagság:

Az egyesület rendes tagjai lehetnek azok a magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki a belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

 

Az egyesület tagjává történő felvételt a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti az egyesület elnökségénél.


A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az egyesület tagságában.

 

Az egyesülnek kiskorúak is tagjai lehetnek, mindazon jogok és kötelezettségek megilletik, mint az Egyesült többi tagját, azonban kiskorúak kizárólag képviselettel nem járó tisztségekre választhatók.

 

Az egyesület alapító tagjának ajánlásával ellátott belépési nyilatkozatot az egyesület titkárságára kell benyújtani. A tagfelvételi kérelmet az egyesület Elnöksége bírálja el. A jelölt az egyesület Elnökségének jóváhagyásával válik az egyesület tagjává. A felvételi kérelem elutasítása esetén az érintett panasszal élhet a Közgyűlés előtt, az egyesület rendes tagjává választásról, vagy annak elutasításról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

 

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. Az egyesület tagjai rendelkeznek tagsági igazolvánnyal.

 

Az egyesület rendes tagjainak jogai:

a) részt vehetnek az egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d) jogosultak részt venni az egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az egyesület által nyújtott kedvezményeket,
f) a testületi szervek vezetőitől, a tisztségviselőktől az egyesület ügyeiben felvilágosítást kérhetnek, tájékoztatást kaphatnak.

 

Az egyesület rendes tagjainak kötelességei:

a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek gondosan eljárni és teljesíteni az egyesület tevékenységével összefüggésben önként vállalt feladatokat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
c) kötelesek a tagdíjat az alapszabályzatban meghatározottak szerint késedelem nélkül befizetni.
d) Kötelesek az egyesület rendezvényein, a versenyeken az egyesület jó hírneve szerinti magatartást tanúsítani, a tisztességes játék szabályait megtartani.


Tiszteletbeli tag

Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az alapító tagok és más személyek javaslata, az Elnökség felkérése alapján – az a személy, aki az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.

A tiszteletbeli tag szavazati joggal rendelkező személy, választhat és választható. Igénye szerint tevékenyen is részt vehet az egyesület munkájában.

Tiszteletbeli tagokról az egyesület elnöksége pontos és naprakész nyilvántartást vezet, tagsági igazolvánnyal rendelkezik.

 

Pártoló tagság:

Az egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki Az egyesület tevékenységének rendszeresen, és folyamatosan támogatja.

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A jogi személy pártoló tag képviselője szavazati joggal rendelkező személy, választhat és választható.

A jogi személy pártoló tagságról, képviselőiről az egyesület naprakész nyilvántartást vezet. A jogi személy pártoló tag tagsági igazolvánnyal rendelkezik.

 

A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

 

a) a tag kilépésével, amelyet az egyesület Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
b) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatti törléssel (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal);
c) a jogi és nem jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
d) a tag kizárásával,
e) a tag halálával.